بهداشت و درمانتعاون و کارآفرینیشهری

«بچه‌های رستا» میزبان دورهمی‌های نوجوانانه

کنکاشی برای پاسخ به سوالات نوجوانان در اندیشه های امام خمینی(ره)

«بچه‌هــای رســتا» سلســله نشســت‌های گفتگو محــوری اســت کــه اولیــن جلســه آن بــه مناسـبت سـی و چهارمیـن سـالگرد ارتحـال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امـام خمینـی(ره) در فرهنگسـراهای شـهر تهـران برگـزار می‌شـود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سلسله نشست‌های گفتگو محور ویژه نوجوانان با عنوان «بچه‌های رستا» با هدف ایجاد بستر عملیاتی برای نوجوانان جهت مشارکت در گفتگو و تقویت روحیه پرسشگری به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.
ایــن نشســت در امتــداد تشــکیل باشــگاه مخاطبــان نوجــوان فرهنگســراها است کــه توســط نوجوانــان طراحــی و بــا مشــارکت، راهبــری و نظــارت فرهنگســرا اجــرا می‌شود. «بچه‌های رستا» بناسـت در مناسـبت‌های مختلـف بـا انتخـاب محورهـای محتوایـی متنـوع برگـزار شـود.
نخستین نشست از این برنامه با محوریت بررسی اندیشه‌های امام خمینی(ره) در فرهنگسراهای اشراق، رسانه، اندیشه، عطار نیشابوری، رازی، امید، خاوران، شهید حاج قاسم سلیمانی و ولاء برگزار می‌شود.
علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به farhangsara.ir مراجعه کنند و یا با شماره 1837 تماس بگیرند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا