اقتصادیصنعت و تجارتکشاورزی

رهنمودهای 12 گانه در بخش ترویج و آموزش کشاورزی

پیرو برگزاری هشتمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی کشور، دکتر اسماعیل شهبازی با رویکردی علمی- تجربی و نگاهی آسیب شناسانه کل گرای هماهنگ با نظام کشاورزی و همچنین الزامات توسعه مشارکتی بخش روستایی – کشاورزی کشور بواسطه مداخله گری های فعال سیستم ترویج ، اقدام به ارایه رهنمودهایی 12 گانه جهت برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش ترویج و اموزش کشاورزی نموده که در مطب زیر بدان اشاره شده است.

به گزارش اقتصاد روز، پیرو برگزاری هشتمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی کشور، دکتر اسماعیل شهبازی با رویکردی علمی- تجربی و نگاهی آسیب شناسانه کل گرای هماهنگ با نظام کشاورزی و همچنین الزامات توسعه مشارکتی بخش روستایی – کشاورزی کشور بواسطه مداخله گری های فعال سیستم ترویج ، اقدام به ارایه رهنمودهایی 12 گانه جهت برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش ترویج و اموزش کشاورزی نموده که در ادامه متن بدان اشاره شده است. ۱ – دیدار رُخ-به-رُخ «مروّج» با «کشاورز» در مزرعه و «کارشناس» با «کشاورزان» در سطح روستا و «متخصّص» با «کارشناسان» و «مروّجین کشاورزی» در مراکز خدمات دهستان و بخش. 2- ارائه مستمرّ برنامه آموزش های رسمیِ حرفه آموزیِ کشاورزی در سطوح‌ تعلیمات متوسطه و منتهی به مدرک تحصیلی در دوره های کارآموزی(دوره اول) و کارآموختگی(دوره دوم) به نوجوانانِ «کشاورز زاده» و روستازادگان داوطلب، به عنوان تدبیری در فرایند آموزش و آماده سازیِ «کشاورزان آینده ایران»، ضمن همکاری با دیگر واحدهای مسئول در جریان واگذاری اراضی کشاورزی از محل منابع ملی و تدارک دیگر نهاده های تولیدی با کمک منابع اعتباری کشور. ۳- برگزاری متناوب دوره های رسمیِ حرفه آموزی در زمینة روش های نوین و عملی و امکان پذیر در شرایط بومی و محلّی و نیز، ارائه برنامه ی آموزش های پیشرفته و فناوری های نوین کشاورزیِ منتهی به کسب گواهینامه حرفه آموختگی کشاورزانِ بزرگسال و مستغنی از آموزش های مقدماتی ترویجی. ۴- احیاء و به-روز- آوریِ برنامه ترویج خانه داری روستائی و ارائه آموزش های نظری و عملی به زنان و دختران روستائیِ داوطلب به توسط خانم های «مربّی» و «کارشناس» و افزون بر این، اجرای هر سه برنامه مندرج در بندهای ۱و۲و۳ بالا، برای زنان و دختران روستائیِ شاغل در فعّالیّت های تولیدی و تبدیلیِ کشاورزی. ۵- برقراری برنامه های روستاگردی و مزرعه-پژوهی و گردش های علمی و بازدیدهای حضوریِ«زنده» در فرایند پایش برای دانش افزائیِ کشاورزانِ پیشرفته و کارآفرین و خُبره و نُخبه و رهبران محلّی از صحنه های عمل و اجراء و نیز، شرکت دادن ایشان در برگزاری و اجرای نمایش هایِ «طریقه ای» و”نتیجه ای” در مناطق و نواحی پیشرو و پیشتاز در بکارگیری و بهره مندی از فناوری های نوین کشاورزی. ۶- تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌ی آموزش های نظری و عملی پیرامون پیش نیازهای اقتصادی برای ورود به بازارهای خرید و فروش «نهاده ها» و”ستده های” تولیدی در سطوح محلّی و منطقه‌ای و ملّی و بین المللی‌، به کشاورزانِ داوطلب کسب مهارت های بازاریابی و بازارکاوی و بازاررسانی محصولات و کالاهای تولیدی. ۷- تهیّه و تدوین و اجرای برنامه ی آموزش های علمی و عملی، عمدتاً در قالب تماس های آموزشی-ترویجی و تعاملات اختصاصی پیرامون روش های کسب آگاهی در بارة یارانه های تولیدی و خدماتی و معیشتی، و نقش و سهم منابع دولتی در تامین اعتبارات حمایتی دولت برای بخش کشاورزی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه ملّی و نیز، سهم اعتباری و شرایط و نقش نظارتیِ شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی های روستائی و شرکت های تولیدی کشاورزی و بانک های تخصّصی و جامع در حمایت های مالی از جریانِ کارِ تولید در عملیات کشاورزیِ هر منطقه و همچنین، سهم و نقش بیمه های تولید و مولّدان، بازارهای سرمایه و بورس و بورس کالاهای کشاورزی، به کشاورزانِ بومیِ داوطلب. ۸- آموزش های علمی و عملی به کشاورزانِ داوطلب پیرامون امور دفترداری و حسابداریِ مزرعه و اصول و موازین و روش های مدیریّت مزرعه، با توجّه به حقوق ارتفاقی در روستاها و همچنین، آشنا نمودن روستائیانِ داوطلب به مقدمات قانونی برای به ثبت رساندن عرصه های ‌مُشاع و مفروز و اخذ سندِ مالکیّتِ”تک برگ” برای اراضی کشاورزی و مستحدثات شخصی در روستا و نیز، آگاهی دادنِ به مخاطبان برنامه پیرامون نحوه بهره مندی از حمایت های مالی- مشارکتی دولت، در اجرای طرح های یکپارچه سازی قطعات پراکنده اراضی کشاورزیِ هرخانوار روستائی و طرح های آبخیزداری و یکپارچه‌سازی و تسطیح و تجهیز و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی مزارع در روستاها. ۹- آموزش های علمی و عملی به خُبرگان و نُخبگان و رهبران محلّی و روستائیان پیشرو پیرامونِ نحوه مقابله فردی و اجتماعی با بحران ها و مخاطرات ناشی از وقوع بلایای طبیعی و حوادث و اتفاقات زیان بارِ دیگر از گونه های رعد و برق و سیل و زلزله و قطع راه ها و تخریب مجاری آبرسانی به مزارع و لغزش و فرسایش خاک و رانش زمین و آتش سوزیِ جنگل و مرتع و مزرعه و بناهای روستائی و سرمازدگی باغات و گرمازدگی و خشکسالی مزارع و باغات و نیز، شیوع بیماریهای واگیردار مشترک انسان و دام، در مجموع به منظور کمک موثّر و به موقع در جریان آماده کردن اعضای جوامع روستائی و تدارک و ذخیره سازی نیازمندی های اوّلیّه هر خانوار در صورت وقوع هر یک از این پدیده ها و راهنمائی روستائیان، پیشاپیش برای انتخاب مناسب ترین شرکت بیمه گر و سپس و به هنگام وقوع حادثه، به منظور اعلام وضعیّت بحران به دستگاه های مسول امداد و نجات و به منظورِ حمایت از بازسازی منابع و تاسیسات تولیدی و تبدیلی محصولات و کالاهای کشاورزی. ۱۰- تماس های مشورتیِ انفرادی و گروهی و اجتماعی با سالمندان، پیشکسوتان و رهبران محلّی برای کسب نظریّات و رهنمودهای ایشان در جریان مقابله با ترس و وحشتِ ناشی از وقوع حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی به کمک و با رایزنی کارشناسانِ روانشناسی اجتماعی، به منظور ارتقاء خصیصه”تاب آوری” مردم و به ویژه جوانان روستائی در جریانِ مواجهه با پدیده های بحران زای اجتماعی و در مجموع، به منظور تخفیفِ میل به مهاجرت در بین جوانان روستائی به سوی مناطق شهری و مراکز پذیرش نیروی های خدماتی درحواشی مهاجر‌پذیر شهرها و مناطق خدمات صنعتی و در نتیجه، ممانعت از تخلیه شدن تدریجی روستاها. ۱۱- ارائه آموزش های علمی و عملی لازم به کشاورزانِ داوطلب پیرامون مقدمات و مراحل آماده سازی، تشکیل و به ثبت رسانی یک نمونه “شرکت تعاونی روستائی”و یک نمونه” شرکت تعاونی حقابه بران” و یک نمونه هم،”شرکت سهامی تولیدی کشاورزی” و دیگر شرکت های تولیدی و تبدیلی و خدماتی و سرمایه گذاری – با مسئولیّت محدود و نامحدود – و شرکت های مرتبط دیگر در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی. ۱۲- ارائه آموزش های علمی و عملی لازم و کافی به کشاورزانِ داوطلب و به ویژه به کشاورزان و روستازادگانِ جوانسال پیرامون آشنائی با رایانه و زبان های متداول وجاری در آن و نیز، آشنا نمودن داوطلبان با گیرنده ها و «گوشی» های هوشمند و با پایگاه ها و تالارهای خبررسانیِ مرتبط به امور توسعه کشاورزی و عمران و آبادانی روستاها و آمار قیمت های‌خرید و فروش داده ها و ستده های کشاورزی و دامداری.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

https://shoaresal.ir/fa/news/309541/رهنمودهای-12-گانه-در-بخش-ترویج-و-اموزش-کشاورزی

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن