اقتصادیبازرگانیصنعت و تجارتکشاورزی

تعلل وزارت خارجه باعث صادر نشدن گوجه فرنگی فارس به کشورهای همسایه شد

بحران مازاد تولید گوجه فرنگی در سال جاری

در حال حاضر کشورهاى عراق و روسیه از مشترى هاى محصولات گوجه فرنگى استان هستند که متاســفانه تعلل وزارت امور خارجه باعث شده در صادرات این محصولات با مشــکلات متعددى مواجه شویم.

به گزارش اقتصاد روز؛ محمد جواد عسکرى با اشــاره به اینکه در تلاشیم تا اقداماتى انجام دهیم که به واسطه آن وزارت جهاد کشاورزى میزان کشت محصولات را در اســتان مشــخص کنــد، افزود: متاســفانه میزان کشــت و مازاد بــر تولید محصول گوجه فرنگى در اســتان فارس بسیار زیاد است.

نایب رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب، منابــع طبیعــى و محیط زیســت مجلس گفت: در ســال جارى کشاورزان استان 8 الى 10 برابر نیاز استان در حال تولید و کشت گوجه فرنگى هستند.

نماینده داراب و زرین دشــت با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزى در موضوع گنــدم به جمع بندى رســیده‌اند، گفت: اما نباید فراموش کرد که در بخش قیمت برنج هنوز نتوانســتیم به جمع بندى مناسب برسیم و این موضوع مورد بررسى نمایندگان اســت.

وى با اشــاره به اینکه دولت در سال گذشــته قیمت هر کیلو گنــدم را 2500 تومان مصوب کــرد،افزود: افزایــش قیمت کودهاى شــیمیایى باعث شــد که کشت این محصول براى کشاورزان صرفه اقتصادى نداشــته باشــد.

افزایش نرخ گندم متناسب با قیمت کود شیمیایی

نماینده داراب و زرین دشــت در مجلس با اشــاره به اینکه قیمت گنــدم باید همانند نــرخ کودهاى شــیمیایى افزایش پیدا مى کــرد، ادامه داد: ذکر این نکته ضرورى اســت که قیمت گندم در کشور تفاوت فاحشى با نرخ این محصول در بازارهاى جهانــى دارد؛ چرا که قیمت گنــدم در بازارهاى جهانى تنى 7 میلیون و کیلویى 7 هزار تومان است، در صورتى که دولــت گندم را از کشــاورزان کیلویى 2500 تومان خریدارى مى کند.

نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزى، آب، منابع طبیعى و محیط زیســت مجلس افزود: در صورتى که قیمت گندم افزایش پیدا نمى کرد کشاورزان تمایلى بــراى کشــت ایــن محصول نداشــتند و از کشــت این محصول دســت مى کشیدند که این مهم باعث مى شد بــراى تامین این کالا باید هر تن گندم را تنى 7 میلیون تومان خریدارى مى کردیم.

نماینده داراب و زرین دشت در مجلس با اشاره به اینکه خرید گندم از کشاورزان مطابق با قیمت بازارهاى جهانى باعث جلوگیرى از خروج ارز از کشــور مى‌شود،گفت: بى‌شــک این اتفاق ســبب مى‌شود که پول حاصــل از فــروش گندم به کشــاورزان و مردم برســد.

تولید سالانه یک میلیون و۲۰۰ هزار تن گندم در فارس

عســکرى در ادامه با اشاره به اینکه کشور سالانه به 12 میلیون تن گندم نیاز دارد، بیان کرد: بى شــک حمایت از کشــاورزان باعث مى شــود که این اتفاق در عمل رخ دهد و کشــاورزان را درکشــت گندم ترغیــب مى کند بطورى که این اتفاق باعث مى شــود که در بخش گندم نیازى به واردات این محصول استراتژیک نداشته باشیم.

وى با بیان اینکه اســتان فارس توانســته ســالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تــن تولیدات گندم داشته باشد، گفت: بى شک استان فارس، خوزستان و گلســتان تقریبا در تولید گندم جزو ۳ استان برتر کشور هستند و فارس توانسته در این بخش رتبه اول یا دوم را کسب کند.

قیمت گندم در خارج از مرزها 7 میلیون گران‌تر است

نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزى، آب، منابع طبیعــى و محیــط زیســت مجلس با اشــاره بــه اینکه نزدیکــى قیمــت خرید تضمینــى گندم بــا قیمت این محصــول در بازارهــاى جهانى باعث مى شــود دســت دلالان از ایــن بخش کوتاه شــود، بیان کرد: بى شــک قیمــت گنــدم در خارج از مرزهاى کشــور حدود 6 الى 7 میلیــون گــران تــر از قیمت این محصــول در داخل کشــور اســت که این امر ســبب مى شــود دلالان این محصــول را خریدارى و پس از مدتــى نگهدارى، گندم را به دیگر کشــورها بفروشند.

عسکرى با اشاره به اینکه تعییــن قیمت واقعى بــراى گندم باعــث حذف دلالان مى شــود ادامه مى دهــد: این یکــى از راه هاى حذف دلالان است.

منبع: ایلنا

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن