شرکت نفت پارس

مديریت عامل: مهندس حميدرضا خليلى

شركت نفت پارس

مديريت شركت نفت پارس بر اين اعتقاد است كه رضايت مشترى، ايمنى محيط كار و پيشگيرى از آلودگى هاى محيط زيستى ناشى از فعاليت هاى توليدى، عناصر كليدى موفقيت نهايى شركت در فرايند تحقق تعالى سازمانى به شمار مى روند.

نفت پارس

دیدگاه

استفاده منطقى از انرژى براى مديريت ارشد شركت، موضوعى مهم و حياتى است اما مصمم است با مصرف بهينه انرژى از طريق نظارت مستمر بر فرايند هاى توليد، توزيع و مصرف بخار بعنوان اصلى ترين حامل انرژى مصرفى در واحدهاى فرايند و توليد، شدت انرژى مصرفى و در نتيجه قيمت تمام شده محصول را كاهش دهد.

آدرس: تهران – بزرگراه مدرس، ميرداماد شرقى، شماره 346
كد پستى : 15499-44911
صندوق پستى : 5467 – 15875
تلفن : 22229500 – 021
نمابر : 22229744 – 021
پست الكترونيكى: Mail@Parsoilco.com

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا